KF 53-38 BYTČA

www.collectorum.eu
uvod.gif
onas.gif
stanovy.gif
clenovia.gif
schodza.gif
fotogaleria.gif
kontakt.gif
zaciatocnici.gif
cinnost.gif

STANOVY ZVÄZU SLOVENSKÝCH FILATELISTOV

Zväz slovenských filatelistov (ďalej len ZSF alebo zväz) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky. Cieľom ZSF je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celistvostí, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, rozširovanie poznatkov o filatelii a jej propagácia. Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi na zásadách demokracie, morálky a humanizmu.

ČASŤ I.
Poslanie ZSF

Článok 1


Poslaním ZSF je najmä:
 1. Systematicky rozvíjať organizovanú filateliu na Slovensku, materiálne ju podporovať a propagovať, obhajovať oprávnené záujmy členov najmä vo vzťahu k orgánom štátnej správy, samosprávy a inštitúciám, ktorých činnosť súvisí s filateliou, a v prípade potreby, voči orgánom činným v trestnom konaní. Chrániť členov pred falšovateľmi poštových známok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi v záujme ochrany zberateľov.
 2. Poskytovať členom teoretické a praktické poznatky zo všetkých odvetví filatelie a pomáhať im pri zvyšovaní ich odborných znalostí najmä vydávaním odbornej literatúry, organizovaním prednášok a výstav, umožňovať doplňovanie zbierok o predmety filatelistického záujmu poriadaním výmenných schôdzí a predajom filatelistického materiálu.
 3. Pravidelne informovať kluby filatelistov o činnosti jeho riadiacich orgánov a informovať členov zväzu prostredníctvom zväzového časopisu a odbornej filatelistickej literatúry.
 4. Venovať konkrétnu starostlivosť výchove mladých filatelistov a poskytovať pomoc vedúcim krúžkov mladých filatelistov.
 5. Podporovať v regiónoch filatelistické podujatia, činnosť orgánov a regionálnu filatelistickú tlač.
 6. Poskytovať poradenské služby pozostalým po zomrelých členoch zväzu v dedičskom konaní, týkajúcom sa ich zbierok.
 7. Spolupracovať s vydavateľom slovenských poštových známok, v rámci emisnej činnosti uplatňovať záujmy členov ZSF a v spolupráci so Slovenskou poštou na základe zmluvného vzťahu zaisťovať optimálne podmienky pre odber poštových známok a filatelistických výrobkov.
 8. Reprezentovať Slovenskú republiku v Medzinárodnej filatelistickej federácii (FIP), v Európskej federácii filatelistických zväzov (FEPA) a iných filatelistických združeniach, zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými zväzmi filatelistov, s medzinárodnými filatelistickými organizáciami a vytvárať podmienky pre účasť exponátov členov ZSF na výstavách doma i v zahraničí.
 9. Využívať filateliu na kultúrnu propagáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

ČASŤ II.
Členovia ZSF

Článok 2


 1. Členskú základňu ZSF tvoria členovia klubov filatelistov a krúžky mladých filatelistov (ďalej KMF).
 2. Členom ZSF môže byť občan Slovenskej republiky od 18 rokov. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky do klubu filatelistov (a KMF) dňom zaplatenia členského príspevku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
 3. Mládež vo veku od 8 do 18 rokov môže byť členom ZSF na základe kolektívneho členstva registrovaná v KMF. Svoje práva uplatňuje prostredníctvom vedúceho KMF.
 4. Členstvo v ZSF zanikne nezaplatením členského, zrušením členstva alebo úmrtím člena.
 5. Všetci členovia ZSF majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti.
 6. Člen ZSF má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov ZSF, navrhovať kandidátov, vyjadrovať sa k návrhom na kandidátov,
  2. byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov ZSF, ich hospodárení a ekonomickej situácii ZSF,
  3. vyjadrovať svoje názory na činnosť orgánov ZSF a ich funkcionárov, dávať podnety, návrhy a sťažnosti na orgány ZSF alebo ich funkcionárov, žiadať od nich odpoveď v lehote do 30 dní,
  4. zúčastňovať sa podľa svojich záujmov činnosti v odborných orgánoch ZSF alebo v klube filatelistov,
  5. zúčastniť sa schôdzí orgánov ZSF, ktoré prerokúvajú jeho činnosť, byť prítomný pri hlasovaní o jeho osobe, obdržať o tom písomné rozhodnutie a odvolať sa proti nemu na vyšší orgán ZSF,
  6. navrhnúť vyslovenie nedôvery funkcionárovi ZSF alebo žiadať jeho odstúpenie, ak preukázateľne porušil Stanovy ZSF alebo ďalšie zväzové predpisy,
  7. na bezplatné pridelenie výstavných plôch na výstavách ZSF v Slovenskej republike, v súlade s Výstavným poriadkom ZSF,
  8. na členskú prémiu, ak včas uhradil členský príspevok,
  9. na hodnotiaci list exponátu, ktorý mu ako vystavovateľovi na výstavách poriadaných ZSF vyhotoví výstavná porota podľa osobitného predpisu.
 7. Člen ZSF je povinný:
  1. riadiť sa Stanovami ZSF, Organizačným poriadkom ZSF a ďalšími zväzovými predpismi,
  2. svedomite a zodpovedne vykonávať zverenú funkciu a zodpovedať sa zo svojej činnosti,
  3. platiť včas a v určenej výške členské príspevky.
 8. Člen ZSF, ktorý porušil Stanovy ZSF, Organizačný poriadok ZSF alebo ďalšie zväzové predpisy, môže byť napomenutý, odvolaný z funkcie alebo vylúčený zo ZSF. Proti rozhodnutiu orgánu sa môže odvolať na vyšší orgán ZSF do 30 dní od jeho doručenia. Proti rozhodnutiu vyššieho orgánu nie je prípustné odvolanie. Člen ZSF môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia príslušný súd za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.

ČASŤ III.
Organizačná štruktúra ZSF

Článok 3
Základné organizácie


 1. Základnými organizáciami ZSF sú kluby filatelistov (ďalej len KF).
 2. KF zabezpečuje najmä činnosť členov, propaguje zberateľstvo poštových známok a iných predmetov filatelistického záujmu, pomáha členom pri tvorbe zbierok a exponátov, zabezpečuje získavanie noviniek a sprostredkúva podľa svojich možností aj ďalšie služby. Organizuje výstavy, prednášky, semináre, zriaďuje KMF, vedie evidenciu členov KF a KMF, informuje členov o zväzových podujatiach a podľa potreby a možností zriaďuje knižnicu, archív a vedie kroniku KF.
 3. Najvyšším orgánom KF je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor KF spravidla raz za rok.
 4. Členská schôdza KF najmä:
  1. volí výbor KF, ktorý v období medzi členskými schôdzami riadi KF, prijíma nových členov a zriaďuje KMF
  2. volí revízora alebo revíznu komisiu KF
  3. volí delegátov KF na valné zhromaždenie združenia klubov filatelistov
  4. navrhuje kandidátov do výboru združenia klubov filatelistov a do revíznej komisie združenia klubu filatelistov, do Rady ZSF, do revíznej komisie ZSF, odborných komisií a redakčnej rady zväzového periodika
  5. určuje výšku klubového príspevku a spôsob jeho použitia prerokúva a schvaľuje správu výboru za uplynulé obdobie, rozpočet a hospodárenie KF
  6. kontroluje prácu výboru
  7. rozhoduje o zániku, rozdelení alebo zlúčení s iným KF
  8. rozhoduje o záujmovom združení s iným KF
  9. rozhoduje o použití vlastného majetku.

Článok 4
Združenia klubov filatelistov ZSF

 1. Územným orgánom ZSF sú združenia klubov filatelistov (ďalej len ZKF) v Bratislave, v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom regióne.
 2. ZKF zabezpečuje organizovanú filateliu v regióne vrátane rozširovania členskej základne, propaguje filateliu prostredníctvom publicistiky, výstavníctva a prednášok.
 3. Najvyšším orgánom ZKF je valné zhromaždenie zástupcov združených klubov, ktoré zvoláva výbor ZKF spravidla raz za dva roky.
 4. Valné zhromaždenie ZKF tvoria zvolení delegáti zo všetkých združených KF.
 5. Valné zhromaždenie ZKF najmä:
  1. prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ZKF a správu revíznej komisie ZKF
  2. schvaľuje plán práce na ďalšie obdobie
  3. volí delegátov na valné zhromaždenie ZSF
  4. volí výbor ZKF a revíznu komisiu ZKF.
 6. Výkonným orgánom ZKF medzi zasadnutiami valného zhromaždenia je výbor ZKF v počte 5 až 7 členov. Výbor sa schádza najmenej dvakrát do roka. Výbor ZKF sa volí na obdobie štyroch rokov.
 7. Výbor ZKF najmä:
  1. zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia ZKF
  2. schvaľuje plán činnosti ZKF
  3. usmerňuje a koordinuje činnosť KF a KMF
  4. zriaďuje podľa potreby odborné orgány pre činnosť ZKF
  5. zostavuje a schvaľuje rozpočet, pravidelne kontroluje jeho plnenie a schvaľuje ročné hospodárske výsledky
  6. zodpovedá za hospodárenie so zverenými a vlastnými finančnými prostriedkami.
 8. Činnosť ZKF sa hradí dotáciou z rozpočtu ZSF s prihliadnutím na počet členov v ZKF.

Článok 5
Odborné komisie ZSF

 1. Odborné komisie ZSF ustanovuje Rada ZSF pre jednotlivé úseky filatelie, činnosti ZSF a mládežnícku filateliu.
 2. Úlohou odborných komisií ZSF je rozvíjať prednáškovú, vzdelávaciu, publikačnú, propagačnú, rozhodcovskú a poradenskú činnosť v príslušnom odbore filatelie alebo úseku činnosti ZSF.
 3. Záujemcom o rozhodcovskú a znaleckú činnosť poskytujú odbornú pomoc pri ich príprave pre tieto činnosti.

Článok 6
Valné zhromaždenie ZSF

 1. Najvyšším samosprávnym orgánom ZSF je valné zhromaždenie ZSF, ktoré zvoláva Rada ZSF jedenkrát za štyri roky. Valné zhromaždenie ZSF tvoria zvolení delegáti ZKF podľa kľúča stanoveného Radou ZSF na pomernom princípe.
 2. Valné zhromaždenie ZSF najmä:
  1. prerokúva a schvaľuje Stanovy ZSF, ich zmeny a doplnky
  2. prerokúva a schvaľuje správu o plnení hlavných smerov
  3. činnosti, správu o činnosti Rady ZSF a správu Revíznej komisie ZSF
  4. prerokúva a schvaľuje hlavné smery činnosti ZSF na budúce funkčné obdobie
  5. kontroluje činnosť ZSF a všetkých jeho orgánov
  6. vyslovuje nedôveru Rade ZSF alebo jej jednotlivým členom
  7. volí predsedu ZSF a ďalších členov Rady ZSF
  8. volí členov Revíznej komisie ZSF,
  9. schvaľuje výšku členského príspevku,
  10. uznáša sa o zániku ZSF a použití jeho majetku.
 3. Správa o činnosti za uplynulé obdobie obsahuje najmä plnenie hlavných smerov činnosti ZSF, hospodárenie ZSF a jeho vrcholných orgánov s finančnými prostriedkami a majetkom ZSF.
 4. Mimoriadne valné zhromaždenie ZSF musí byť zvolané na základe písomnej žiadosti jednej tretiny členov ZSF alebo takého počtu KF (ZKF), ktorý predstavuje jednu tretinu členov ZSF. Mimoriadne valné zhromaždenie ZSF zvoláva Rada ZSF do šesť mesiacov od doručenia žiadosti. Náklady na účasť delegátov na mimoriadne valné zhromaždenie hradia vysielajúce KF (ZKF), ak Rada ZSF nerozhodne inak.

Článok 7
Rada ZSF

 1. Najvyšším výkonným orgánom ZSF medzi zasadnutiami valného zhromaždenia ZSF je 7 členná rada ZSF zvolená valným zhromaždením ZSF na obdobie štyroch rokov. Schádza sa najmenej štyrikrát do roka.
 2. Členmi Rady ZSF sú predseda ZSF, zástupcovia jednotlivých združení klubov filatelistov, predseda komisie mládeže ZSF a ďalší zvolený člen.
 3. Rada ZSF najmä:
  1. metodicky riadi činnosť ZKF
  2. zabezpečuje plnenie hlavných smerov činnosti ZSF,
  3. spracúva a schvaľuje plán činnosti ZSF na kalendárny rok,
  4. schvaľuje rozpočet ZSF na kalendárny rok,
  5. schvaľuje Organizačný poriadok a Výstavný poriadok ZSF a ďalšie zväzové predpisy,
  6. zriaďuje sekretariát ZSF, menuje vedúceho sekretariátu, schvaľuje nevyhnutný počet jeho zamestnancov vrátane ich odmeňovania. Sekretariát ZSF riadi tajomník ZSF
  7. na návrh predsedu volí 2 podpredsedov, schvaľuje tajomníka a hospodára ZSF
  8. zabezpečuje informovanosť členov ZSF
  9. zriaďuje a riadi odborné komisie, prípadne ďalšie orgány ZSF
  10. schvaľuje predsedov odborných komisií ZSF
  11. dozerá na dodržiavanie Stanov ZSF a ďalších zväzových predpisov
  12. schvaľuje šéfredaktora a redaktorov zväzového periodika zabezpečuje publikačnú činnosť ZSF
  13. udeľuje zväzové vyznamenania podľa osobitných predpisov
  14. schvaľuje zástupcov ZSF do medzinárodných filatelistických organizácií
  15. zabezpečuje filatelistické výstavy v SR v súlade s Výstavným poriadkom ZSF
  16. prijíma za členov ZSF cudzích štátnych príslušníkov, priznáva čestné členstvo ZSF
  17. zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými filatelistickými zväzmi a medzinárodnými filatelistickými organizáciami
  18. zriaďuje čestný výbor ZSF.

Článok 8
Revízne orgány ZSF

 1. Orgány ZSF s právnou subjektivitou si volia revíznu komisiu na štyri roky. Má nepárny počet členov a zasadá najmenej dvakrát do roka.
 2. Revízna komisia kontroluje činnosť orgánov zväzu, vykonáva pravidelnú ročnú revíziu finančnej a hospodárskej činnosti a kontrolujú majetok ZSF. Prešetruje sťažnosti v rozsahu vymedzenej pôsobnosti.
 3. O svojej činnosti revízna komisia informuje a zistenia, návrhy a odporúčania predkladá príslušným orgánom ZSF.
 4. Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a tajomníka. Predseda alebo ním poverený člen revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na schôdzach alebo zasadaniach príslušného orgánu ZSF s poradným hlasom.
 5. Vo svojej činnosti sa revízna komisia riadi Stanovami ZSF, Volebným poriadkom a Organizačným poriadkom ZSF, smernicami pre revíznu činnosť a všeobecné záväznými právnymi predpismi.

Článok 9
Sídlo ZSFSídlom ZSF je hlavné mesto SR Bratislava.

ČASŤ IV.
Majetok a zásady hospodárenia ZSF

Článok 10

 1. Príjmy ZSF tvoria najmä:
  1. členské príspevky
  2. príjmy z výstavných, kultúrnych a spoločenských podujatí ZSF
  3. výnosy z publikačnej činnosti
  4. dotácie, subvencie a dary.
 2. Majetok ZSF tvoria všetky nehnuteľné a hnuteľné veci, ako aj finančné prostriedky orgánov ZSF. Majetok orgánov ZSF, ktorý si samy nadobudli, zostáva v ich vlastníctve.
 3. Za správu majetku a za hospodárenie zodpovedajú orgány ZSF v rámci svojej pôsobnosti. Riadia sa právnymi predpismi, ktoré platia pre túto oblasť. Výbor KF, výbor ZKF a Rada ZSF vykonávajú raz ročne inventarizáciu svojho majetku. O výsledku informujú príslušný orgán.
 4. V prípade zániku KF, ZKF alebo ZSF sa vykoná likvidácia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Štatutárnym orgánom ZSF je predseda ZSF. V čase jeho neprítomnosti plní túto funkciu poverený podpredseda ZSF. Ak osobitné predpisy vyžadujú pri právnych úkonoch podpisy dvoch funkcionárov ZSF, podpisujú tieto právne úkony predseda ZSF, poverený podpredseda ZSF alebo tajomník ZSF. V čase neprítomnosti predsedu ZSF podpisuje tieto právne úkony poverený podpredseda ZSF a tajomník ZSF.
 6. Štatutárnym orgánom KF je predseda KF. V čase jeho neprítomnosti plní túto funkciu poverený funkcionár KF. Ak osobitné predpisy vyžadujú pri právnych úkonoch podpisy dvoch funkcionárov KF, podpisuje ich predseda KF a poverený funkcionár KF.

ČASŤ V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 11

 1. ZSF je právnickou osobou podľa príslušných právnych predpisov. Rada ZSF môže priznať postúpenú právnu subjektivitu ďalším orgánom ZSF. Záujmové združenie KF (čl. 3, bod 4, písm. ch) nie je právnickou osobou.
 2. Pre platnosť písomného, právne záväzného úkonu vykonaného v mene ktoréhokoľvek orgánu ZSF sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. Pri podpise sa uvádza funkcia, ktorá k právnemu úkonu oprávňuje

Článok 12

 1. Voľby všetkých funkcionárov sa uskutočňujú na základe verejného alebo tajného hlasovania.
 2. Rozhodovanie volených orgánov ZSF je možné len za účasti nadpolovičnej väčšiny ich členov (delegátov). Uznesenie je platné, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov delegátov orgánu ZSF.
 3. Na prijatie Stanov ZSF, ich zmenu alebo doplnenie sa vyžaduje najmenej dvojtretinová väčšina delegátov valného zhromaždenia ZSF.
 4. O zániku ZSF môže rozhodnúť najmenej trojpätinová väčšina delegátov valného zhromaždenia. Ak sa nedostaví ustanovený počet delegátov, po uplynutí dvoch hodín môže o zániku ZSF rozhodnúť väčšina prítomných delegátov.
 5. Za členov Rady ZSF, predsedov ZKF, členov revíznej komisie ZSF a revíznej komisie ZKF, predsedu a členov komisie znalcov a expertov nemožno voliť osoby, ktoré podnikajú v oblasti filatelie.
 6. Nezlučiteľná je funkcia:
  1. predsedu orgánu s funkciou tajomníka toho istého orgánu,
  2. vo výbore orgánu s funkciou v revíznej komisii tohto orgánu,
  3. revízora KF alebo člena revíznej komisie s funkciou člena revízneho orgánu iného stupňa.
 7. Pri voľbách do orgánov ZSF sa postupuje podľa všeobecného volebného poriadku ZSF, ktorý je prílohou týchto stanov.

Článok 13Zmena Stanov ZSF bola schválená na VII. valnom zhromaždení ZSF dňa 29. 11. 2003 v Bratislave.

Stanovy ZSF sú registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu .............. dňa .............
Autor: ZSF

Hore